เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Rss

A- A A+

0825640003  ตรวจรับรองสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์และสถานที่จำหน่ายไข่สด (ปศุสัตว์OK)

0925640001  ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาครเข้าร่วมประชุมสัมมนา หลักสูตร "จัดเวที 3/5 ประสานแบบมีส่วนร่วม