แผนและผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาของหน่วยงาน รอบที่2/2561

แผนพัฒนาบุคลากร  รอบ 2/2561 

      -แบบฟอร์ม  IDP:A  รายงานแผนพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล

แผนและผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาของหน่วยงาน รอบที่1/2561

แผนพัฒนาบุคลากร  รอบ 1/2561 

      -แบบฟอร์ม  IDP:A  รายงานแผนพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล

รายงานผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (IDP)

รอบ 1/2561

       1. แบบฟอร์ม  IDP : A , IDP : B

       2. โครงการพัฒนาที่โดดเด่นของหน่วยงาน  ด้วยวิธีจัดตั้งชุมนุมนักปฏิบัติ (COP)

           - หลักฐานการวางแผน

           - หลักฐานการดำเนินงาน

           - หลักฐานการประเมินผลการเรียนรู้

          - หลักฐานการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์

 

 

        แผนและผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาของหน่วยงาน รอบที่2/2560

1. แผนพัฒนาบุคลากร  รอบการประเมินที่ 2/2560 แบบฟอร์ม 1 , 2.1 , 2.2 , 3.1 , 3.2

2. รายงานผลการพัฒนาบุคลากรรอบการประเมินที่ 2/2560 แบบฟอร์ม 1 , 2.1 , 2.2 , 3.1 , 3.2 , 4

3. หลักฐานการพัฒนาบุคลากรรอบกาประเมินที่ 2 ประจำปี 2560

4. สรุปผลการประเมินและติดตามผลการพัฒนารอบการประเมินที่  2  ประจำปี  2560

แผนและผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาของหน่วยงาน รอบที่1/2560

1. แผนพัฒนาบุคลากรรอบที่ 1 ประจำปี 2560 แบบฟอร์ม 1 , 2.1 , 2.2 , 3.1 , 3.2

2. รายงานผลการพัฒนาบุคลากรรอบที่ 1 ประจำปี 2560 แบบฟอร์ม 1 , 2.1 , 2.2 , 3.1 , 3.2 , 4

3. หลักฐานการพัฒนาบุคลากรรอบที่ 1 ประจำปี 2560

4. สรุปผลการประเมินและติดตามผลการพัฒนารอบที่  1  ประจำปี  2560

แผนและผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาของหน่วยงาน รอบที่2/2559

1. แผนพัฒนาบุคลากรรอบที่ 2 ประจำปี 2559 แบบฟอร์ม 1 , 2.1 , 2.2 , 3.1 , 3.2

2. รายงานผลการพัฒนาบุคลากรรอบที่ 2 ประจำปี 2559 แบบฟอร์ม 1 , 2.1 , 2.2 , 3.1 , 3.2 , 4

3. หลักฐานการพัฒนาบุคลากรรอบที่ 2 ประจำปี 2559

4. สรุปผลการประเมินและติดตามผลการพัฒนารอบที่  1  ประจำปี  2559