สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี  2561

เดือนตุลาคม  2560

เดือนพฤศจิกายน  2560

เดือนธันวาคม  2560

เดือนมกราคม  2561

เดือนกุมภาพันธ์  2561

เดือนมีนาคม  2561