เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Rss

A- A A+

สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี  2561

เดือนตุลาคม  2560

เดือนพฤศจิกายน  2560

เดือนธันวาคม  2560

เดือนมกราคม  2561

เดือนกุมภาพันธ์  2561

เดือนมีนาคม  2561