เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Rss

A- A A+

030664  เข้าตรวจสอบสถานที่กักเก็บซากสุกรหรือหมูป่า เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF)

010664  ตรวจรับรองสถานที่พักซากสัตว์เพื่อการบริโภคก่อนการเคลื่อนย้าย

100564 เข้าตรวจฟาร์มเลี้ยงสุกร เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF)