เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Rss

A- A A+

     

#ประชุมเตรียมความพร้อมและสรุปแนวทางการดำเนินงานภายใต้โครงการยกระดับเกษตรแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด#

   ---------------------------------------

   วันที่ 5 ธันวาคม 2563

   กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร ประชุมร่วมกับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงแพะแปลงใหญ่สมุทรสาคร เพื่อเตรียมความพร้อมและสรุปแนวทางการดำเนินงาน ภายใต้โครงการยกระดับเกษตรแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ณ ที่ทำการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงแพะแปลงใหญ่สมุทรสาคร โดยทางวิสาหกิจชุมชนฯ จะดำเนินการจดทะเบียนกลุ่มเกษตรกร กับสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร ให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนธันวาคม 2563 เพื่อให้การบริหารจัดการกลุ่ม เป็นรูปแบบสหกรณ์มากขึ้น

 1263005 tile