เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Rss

A- A A+

     

วันที่ 8 ธันวาคม  2563 นายบุญฤทธิ์ ทองสม ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร  หมอบหมาย นายสุกิจ ประทุมชัยนายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ  ร่วมกับ นายเที่ยงสือ สมควรดี สัตวแพทย์อาวุโส   ด่านกักกันสัตว์เพชรบุรี  นายประพันธ์ นิลกำแหง ด่านกักกันสัตว์ท่าเรือกรุงเทพฯ ตรวจรับรองสถานที่พักซากสัตว์เพื่อการบริโภคก่อนการเคลื่อนย้ายเข้าในหรือผ่านเขตปลอดโรคระบาดและเพื่อการนำเข้าในราชอาณาจักรและเพื่อการส่งออกนอกราชอาณาจักรบริษัท แปซีฟิคห้องเย็น  

 1263006 tile