เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Rss

A- A A+

     

วันที่  9  ธันวาคม  2563  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร  นำโดยนายบุญฤทธิ์  ทองสม  ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร  ร่วมกันแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  ภายใต้แนวคิด  Zero  Tolerance  คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต แสดงป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์และเผยแพร่ความรู้แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน  ณ  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร

 12630007 tile