เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Rss

A- A A+

     

#ถอดบทเรียน Smart Farmer ต้นแบบ ด้านการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ (เลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ 30 ตัวให้มีกำไรเดือนละ 8,000 บาท)#

   ---------------------------------------

   วันที่ 9 ธันวาคม 2563

   กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ พร้อมด้วยกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ กล่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร และสำนักงานปศุสตว์อำเภอกระทุ่มแบน ดำเนินการถอดบทเรียน Smart Farmer ต้นแบบ ด้านการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ ในรูปแบบวีดีทัศน์ ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง(Smart Farmer) ณ พาสเจอร์ ฟาร์ม(Pasteur Farm) อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร โดยคุณมานิต สุขจินดาเสถียร เจ้าของฟาร์มเป็นผู้ให้ข้อมูล

     ประเด็นที่ถอดบทเรียน คือ แนวคิดในการเลี้ยงและการทำตลาดไก่พันธุ์ไข่ เพราะฟาร์มแห่งนี้ เลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ เพียง 30 ตัว แต่ได้กำไรถึงเดือนละ 8,000 บาท ซึ่งสามารถเป็นต้นแบบในการส่งเสริมอาชีพให้เกษตรกรรายย่อย หรือส่งเสริมให้เป็นอาชีพเสริมแก่ผู้สนใจและเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร

     ---------------------------------------

ข่าว/ด้านส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร

 12630008 tile