เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Rss

A- A A+

     

#ฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร การพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ ภายใต้โครงการพัฒนาระบบการเลี้ยงโคเนื้อและกระบือ ประจำปีงบประมาณ 2564#

---------------------------------------

วันที่ 16 ธันวาคม 2563

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ กลุ่มยุทธศาสาตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านแพ้ว สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสมุทรสาคร และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอกระทุ่มแบน ร่วมกันถ่ายทอดความรู้และฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร การพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ ภายใต้โครงการพัฒนาระบบการเลี้ยงโคเนื้อและกระบือ ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมการฝึกอบรม รวมทั้งสิ้น 20 ราย

---------------------------------------

ข่าว/ด้านส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร

 12630014 tile