เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Rss

A- A A+

     

วันที่ 20 มกราคม 2564 นายบุญฤทธิ์ ทองสม ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร หมอบหมายให้ กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ และกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ตรวจรับรองสถานที่พักซากสัตว์เพื่อการบริโภคก่อนการเคลื่อนย้ายเข้าในหรือผ่านเขตปลอดโรคระบาดและ เคลื่อนย้ายนำเข้า-นำออกราชอาณาจักรและสมุทรสาครเข้มงวดการเฝ้าระวัง ป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร(ASF)ตรวจเก็บตัวอย่างเนื้อสุกรส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ และตรวจติดตามโรงงานผลิตอาหารสัตว์​​ ซึ่งเป็นผู้ผลิตอาหารสัตว์เลี้ยง ชนิด อาหารขบเคี้ยว/อาหารว่างสำหรับสัตว์เลี้ยง บริษัท พรีเซิร์ฟ ฟู้ด สเปเซียลดิ์ จำกัด  

 01640005 tile