เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Rss

A- A A+

 

โครงการฝึกอบรม ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพเจ้าของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หลักสูตร การสร้างวิทยากรการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์(ครู ก.)#
---------------------------------------
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมฝึกอบรม ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพเจ้าของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
หลักสูตร การสร้างวิทยากรการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์(ครู ก.) เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีด้านการแปรรูปและผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ระหว่างวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุพรรณบุรี อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี
---------------------------------------
ข่าว/ด้านส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร


 040264 tile