เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Rss

A- A A+

 

การประชุมหารือการตรวจสอบรายละเอียดโครวการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของจังหวัดสมุทรสาคร#
    ---------------------------------------
    วันที่ 9 มีนาคม 2564
    กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร ได้เข้าร่วมการประชุมหารือการตรวจสอบรายละเอียด
โครงการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ 2564
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีการร่างคำสั่งคณะทำงานขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
จังหวัดสมุทรสาคร ทางด้านปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาครจะมีหน้าที่รับผิดชอบในส่วนของคณะทำงานมิติด้านการเกษตร ทำหน้าที่สำรวจ รวบรวมข้อมูล ปัญหา และความต้องการของเกษตรกร
     ---------------------------------------
ข่าว/ด้านส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร

020364 tile