เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Rss

A- A A+

 

การคัดเลือก Smart Farmer ดีเด่นระดับเขต#
---------------------------------------
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสมุทรสาคร
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกระทุ่มแบน นายปุณณดิษฐ์ จาดสมุทร(Smart Farmer ดีเด่น) และวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงแพะแปลงใหญ่สมุทรสาคร ร่วมกันให้ข้อมูลผลการดำเนินงาน
แก่คณะกรรมการคัดเลือกกิจกรรม Smart Farmer ดีเด่นจากสำนักงานปศุสัตว์เขต 7 เพื่อดำเนินการคัดเลือก Smart Farme ดีเด่นระดับเขต
ณ ศูนย์เครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เลขที่ 12 หมู่ที่ 3 ตำบลบางโทรัด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
---------------------------------------
ข่าว/ด้านส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร

030364 tile