เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Rss

A- A A+

 

อบรมอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า จังหวัดสมุทรสาคร"

วันที่ 23 มีนาคม 2564 นายสุกิจ ประทุมชัย นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร
จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2564
จำนวน 70 คน ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ที่ว่าการอำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

060364 tile