เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Rss

A- A A+

 

ส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดี เพื่อเป็นแหล่งอาหารโปรตีนแก่ชุมชน#
---------------------------------------
วันที่ 25 มีนาคม 2564
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร ลงพื้นที่ชุมชนซอยดอกไม้แดง เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดี
สำหรับเป็นแหล่งอาหารโปรตีนแก่ชุมชน และลดผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจที่อยู่ระหว่างการฟื้นตัว โดยส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดี
จำนวน 100 ตัว ณ ฟาร์มต้นแบบนายสักก์สีห์ จันทร์คล้าย หมู่ที่ 6 ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ทั้งนี้ ไข่ไก่ที่ผลิตได้ จะจำหน่ายให้กับผู้สนใจในชุมชนต่อไป
---------------------------------------
ข่าว/ด้านส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร

070364 tile