เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Rss

A- A A+

 

จัดตั้งหน่วยผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมว

   ---------------------------------------

  วันที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 09.00-15.30น. นายสุกิจ  ประทุมชัย  นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ  รักษาราชการแทน  ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับ เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์และเทศบาลตำบลคอกกระบือ   จัดตั้งหน่วยผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมว  ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค พิษสุนัขบ้า ตาม พระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้า ลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  ณ.เทศบาลตำบลคอกกระบือ  อำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสาคร  จำนวนผ่าตัดทำหมัน สุนัข  ผู้  3 ตัว  เมีย  22 ตัว แมว   ผู้  23  ตัว  เมีย  43  ตัว ฉีดวัคซีน 91 ตัว

     ---------------------------------------

ข่าว/กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร

010464s