เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Rss

A- A A+

 

#การคัดเลือกศูนย์เครือข่าย ศพก.(ด้านปศุสัตว์) ดีเด่นระดับเขต ปีงบประมาณ พ.ศ.2564#

    ---------------------------------------

    วันที่ 7 เมษายน 2564

    กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อทำการคัดเลือกศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านปศุสัตว์ ระดับเขต ณ ต.คลองตัน อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร

     ---------------------------------------

ข่าว/ด้านส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร

020464s