เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Rss

A- A A+

 

วันที่ 3 พฤษภาคม 2564  เวลา  10.00-12.00  น.  นายสุกิจ ประทุมชัย นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร มอบ เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างซากสุกรหรือหมูป่าส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการสัตวแพทย์และดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรสถานที่กักเก็บชากสุกรหรือหมูป่า ที่มีความเชื่อมโยงกับฟร์ามหรือโรงฆ่าสุกรที่พบความเสี่ยงสูงมากต่อโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครบริษัทสมพร ฟู๊ด จำกัด เลขที่ ๔๘/๑๑๓ ม๔ ต.นาดี อ.เมือง จ.สมุทรสาคร และบริษัทสเปเชียลโฟรเซ่นฟู้ดส์ จำกัด เลขที่ 48/59 ม.4ต.นาดี อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

010564s