เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Rss

A- A A+

 

วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 นายสุกิจ ประทุมชัย     นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร ตรวจรับสถานที่พักซากสัตว์ เพื่อการบริโภคก่อนการเเคลื่อนเข้าในหรือผ่านเขตปลอดโรคระบาดและเพือการบริโภคก่อนการนำเข้าภายในราชอาณจักรบริษัท โกเบ-ย่า โชกุน โคเงียว จำกัด 39/93 ม.2, ถ.พระราม 2, ต.บางกระเจ้า อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร , 74000

060564s