เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Rss

A- A A+

               

                                    สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร  โดยกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์  จัดการฝึกอบรมให้ความรู้แก่อาสาปศุสัตว์เพื่อสร้างอาสาปศุสัตว์ รุ่นใหม่และพัฒนาอาสาปศุสัตว์เดิมที่มีอยู่แล้ว ให้มีความรู้ ความเข้าใจมีทักษะในการปฏิบัติงาน ด้วยการเฝ้าระวังป้องกันละควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าครอบคลุมในทุกพื้นที่  เมื่อวันที่ 15 ม.ค. 61  ณ  ที่ว่าการอำเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร  โดยมีอาสาปศุสัตว์ที่เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้  80  ราย

S 5857302 tile