เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Rss

A- A A+

               

                                    สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสมุทรสาคร  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกระทุ่มแบน 

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านแพ้ว  ออกรณรงค์การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ต่างๆของจังหวัดสมุทรสาคร  โดยแนะนำ  สร้างความรู้ความ

เข้าใจให้กับประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

56817 tile