ประกาศสอบราคา

ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 18/08/2560

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 22/05/2560

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 22/05/2560

วัสดุเวชภัณฑ์และวิทยาศาสตร์การแพทย์ 39 รายการ  01/05/2560

     - เอกสารสอบราคา

    - รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ