ประกาศราคากลาง 

 

วัสดุวิทยาศาสตร์  การแพทย์  เวชภัณฑ์  และวัสดุการเกษตรกร  10  รายการ

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน

วัสดุเวชภัณฑ์และวิทยาศาสตร์การแพทย์ 39 รายการ

จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ราชการ 9/9/2559