สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง

เดือนตุลาคม  2562

เดือนพฤศจิกายน  2562

เดือนธันวาคม  2562

เดือนมกราคม  2563

เดือนกุมภาพันธ์  2563

เดือนมีนาคม  2563

เดือนเมษายน  2563

เดือนพฤษภาคม 2563

เดือนมิถุนายน 2563 

เดือนกรกฏาคม 2563

เดือนสิงหาคม 2563

เดือนกันยายน 2563