แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ  2562

       1. งบลงทุน

            2. งบดำเนินงาน

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ  2561

        1. งบลงทุน

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ  2560