สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง

เดือนตุลาคม  2560

เดือนพฤศจิกายน  2560

เดือนธันวาคม  2560

เดือนมกราคม  2561

เดือนกุมภาพันธ์  2561

เดือนมีนาคม  2561

เดือนเมษายน  2561

เดือนพฤษภาคม  2561

เดือนมิถุนายน 2561

เดือนกรกฎาคม  2561

เดือนสิงหาคม  2561

เดือนกันยายน  2561