เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Rss

A- A A+

 

. "🐎🐎🐎 ปศุสัตว์จังหวัดสุมทรสาครดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรค กาฬโรคแอฟริกาในม้า(AHS ) ประจำปี 2564 🐎🐎🐎"

วันที่ 25 พ.ค.64 นายสุกิจ ประทุมชัย นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทั้ง 3 อำเภอ ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า (AHS) ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร

ของเกษตรกร 5 ราย ม้า จำนวน 15 ตัว

110564s