เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Rss

A- A A+

 

วันที่ 1 มิถุนายน 2564นายสุกิจ  ประทุมชัย  นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทน ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับ นายจำลอง วรศรี ผู้อำนวยการส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต  7และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร ตรวจรับรองสถานที่พักซากสัตว์เพื่อการบริโภคก่อนการเคลื่อนย้ายเข้าในหรือผ่านเขตปลอดโรคระบาดและตรวจรับรองและมอบสิทธิการเข้าใช้งานการเคลื่อนย้ายซากสัตว์ภายในราชอาณาจักรทางระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบพิเศษ(e-Privilege Permit) สำหรับที่พักซากสัตว์และสมุทรสาครเข้มงวดการเฝ้าระวัง ป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร(ASF)ตรวจเก็บตัวอย่างเนื้อสุกรส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการบริษัทซีเอสพี ฟู้ดส์ ซับพราย จำกัด 

010664s