เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Rss

A- A A+

 

วันที่ 9กรกฎาคม 2564

นายสุกิจ ประทุมชัย นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาครร่วมกับนายประพันธ์ นิลกำแหง สัตว์แพทย์ชำนาญงานด่านท่าเรือกรุงเทพฯ และเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร ตรวจรับรองสถานที่พักซากสัตว์เพื่อการนำเข้าและนำออกนอกราชอาณาจักร

0725640002s