เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Rss

A- A A+

 

#สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาครลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ โครงการระบบส่งเสริมเกษตรระบบแปลงใหญ่โคเนื้อ#

    ---------------------------------------

    วันที่ 22 กรกฎาคม  2564

    นายชนินทร์ ทิพปภาสมิทธิ์ มอบหมายให้ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อในพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรสาคร และอำเภอบ้านแพ้ว เข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรระบบแปลงใหญ่โคเนื้อสมุทรสาคร

     เพื่อส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มเกษตรกร สร้างความเข้มแข็งและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และสหกรณ์รวมถึงเชื่อมโยงไปถึงผู้ประกอบการภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิต มีผลผลิตต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ผลผลิตมีคุณภาพได้ ซึ่งได้รับความสนใจจากเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ ที่มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ เป็นอย่างดี

     ---------------------------------------

ข่าว/ด้านส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร

0725640004s