เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Rss

A- A A+

 

  1. #ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาครเข้าร่วมประชุมสัมมนา หลักสูตร "จัดเวที 3/5 ประสานแบบมีส่วนร่วม"#

          ---------------------------------------

วันที่ 1 เดือน กันยายน พ.ศ.2564 

นายชนินทร์ ทิพปภาสมิทธิ์ ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ พร้อมด้วยเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมประชุมโครงการประชุมสัมมนา ปีงบประมาณ 2564 หลักสูตร "จัดเวที 3/5 ประสานแบบมีส่วนร่วม"  รายวิชา ทบทวนการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ประโยชน์ทางเศษฐกิจ เพื่อส่งเสริมให้เกิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายเกษตรกร โดยประชุมผ่านระบบทางไกลออนไลน์ Application Zoom ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร และที่ทำการแกนนำเกษตรกรในพื้นที่

         ---------------------------------------

ข่าว/ด้านส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร

0925640001s