เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Rss

A- A A+

#รายงานความก้าวหน้า โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์ ปีงบประมาณ 2564#

    ---------------------------------------

    วันที่ 9 กันยายน 2564

    นายชนินทร์ ทิพปภาสมิทธิ์ ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร มอบหมายให้ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยนายปุณดิษฐ์ จาดสมุทร และนายสาธิต สอาดเงิน ประธานแปลงใหญ่และคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์แปลงใหญ่โคเนื้อสมุทรสาคร ร่วมกันรายงานและนำเสนอข้อมูลความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์  ด้านการลดต้นทุน ด้านการเพิ่มผลผลิต ด้านการเพิ่มประสิทธภาพ ด้านการบริหารจัดการ และด้านการตลาด แก่คณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานโครงการฯ จากสำนักงานปศุสัตว์เขต 7 ซึ่งปัจจุบันแปลงใหญ่โคเนื้อสมุทรสาคร มีสมาชิกรวม 32 ราย มีโคเนื้รวมทั้งสิ้น 559 ตัว

     ---------------------------------------

ข่าว/ด้านส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร

 

0925640006s