เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Rss

A- A A+

#ปศุสัตว์อำเภอบ้านแพ้วเข้าร่วมกับเทศบาลหลักห้ามอบเวชภัณฑ์

          ---------------------------------------

     วันที่ 22 กันยายน พ.ศ.2564 

     นายชนินทร์ ทิพปภาสมิทธิ์ ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร มอบหมายให้นายพิระศรีเจ้า นายสัตว์แพทย์ชำนาญการ ตำแหน่งรักษาราชการแทน ปศุสัตว์อำเภอบ้านแพ้วและนางพัทยา ชลชาญกิจ เจ้าพนักงานสัตวบาล เข้าร่วมกับเทศบาลหลักห้า มอบเวชภัณฑ์ในการรักษาโรคลัมปี สกิน เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่เกิดโรคลัมปี สกิน ในโค กระบือซึ่งได้รับความเเดือดร้อน มีเกษตรกรจำนวน 31 รายจำนวนโค 203 ตัว เทศบาลหลักห้าได้จัดงบอุดหนุน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาโรคลัมปี สกิน จำนวน 180,550 บาท

0925640007s