เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Rss

A- A A+

#สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาครอบรมการใช้งานระบบชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตอาหารสัตว์#

    ---------------------------------------

    วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564    นายชนินทร์ ทิพปภาสมิทธิ์ ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร มอบหมายให้   กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้า สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร  และเจ้าหน้าที่การเงิน  เข้าร่วมฝึกอบรมการใช้งานระบบชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนของการชำระเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตอาหารสัตว์ ในส่วนภูมิภาคเพื่อรับชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต โดยจะเริ่มดำเนินการในวันที่ 1 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป

     ---------------------------------------

ข่าว/ด้านพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร

01112564 tile