เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Rss

A- A A+

#สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร ดำเนินการจัดเตรียมข้อมูลสำหรับคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น ระดับเขต 7 ภายใต้โครงการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565#

    ---------------------------------------

    วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564

    นายชนินทร์ ทิพปภาสมิทธิ์ ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร  และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านแพ้ว ดำเนินการจัดเตรียมข้อมูลเกษตรกรดีเด่น ระดับจังหวัด เพื่อเตรียมการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น ระดับเขต ภายใต้โครงการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สถาบันเกษตรกรดีเด่น และสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมี นายปิยะ สกุลเต็ม เกษตรกรดีเด่น ระดับจังหวัดสมุทรสาคร บ้านเลขที่ 177/2 หมู่ที่ 8 ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร เป็นผู้ให้ข้อมูล

     ---------------------------------------

ข่าว/ด้านส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร

04112564 tile