เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Rss

A- A A+

#สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาครตรวจต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์#

    ---------------------------------------

    วันที่ 4 พฤศจิกายน2564

    นายชนินทร์ ทิพปภาสมิทธิ์ ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร มอบหมายให้ นายพิระ ศรีเจ้า หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้า สำนักงานปศุสัตว์่สัตว์ของ บริษัท เบอร์ก แอน ชมิทธ์ ไทยแลนด์ จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 77/12 หมู่ 2 ตำบลนาโคก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ประกอบกิจการผลิตอาหารสัตว์ ประเภทอาหารเสริมสำหรับสัตว์ วัตถุที่ผสมแล้ว ชนิดสารผสมล่วงหน้า จากการตรวจสอบพบว่า มีสถานที่เหมาะสมที่จะทำการผลิตอาหารสัตว์ได้และเห็นควรให้ผลิตอาหารสัตว์ได้ตามที่ขอ

     ---------------------------------------

ข่าว/ด้านพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร

05112564 tile