เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Rss

A- A A+

 

"ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาครตรวจรับรองสถานที่พักซากสัตว์"

วันที่ 22 พ.ย 2564   นายชนินทร์ ทิพปภาสมิทธิ์  ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วย นายสุกิจ ประทุมชัย หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับ นายจำลอง วรศรี ผู้อำนวยการส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 7 และ นายจักรพันธ์ ปุณตุง สัตวแพทย์อาวุโส ด่านกักกันสัตว์เพชรบุรี ลงพื้นที่ดำเนินการตรวจรับรองสถานที่พักซากสัตว์ เพื่อขออนุญาตเข้าใช้งานการเคลื่อนย้ายซากสัตว์ภายในราชอาณาจักรทางระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบพิเศษ และเพื่อตรวจรับรัองเพื่อการบริโภคก่อนการเคลื่อนย้ายเข้าในหรือผ่านเขตปลอดโรคระบาด ชื่อที่พักซากสัตว์ บริษัท ดี เอส ฟู้ดส์ โปรดัก จำกัด  อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร (กรณีขอใหม่และขอต่ออายุ)  ผลการตรวจผ่านเกณฑ์การประเมินฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร

 

12112564 tile