เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Rss

A- A A+

#สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร ดำเนินการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร#

    ---------------------------------------

    วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564

    นายชนินทร์ ทิพปภาสมิทธิ์ ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร มอบหมายให้ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านแพ้ว ดำเนินการจัดฝึกอบรม ตามโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หลักสูตร การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเลี้ยงปศุสัตว์ เพื่อสร้างเสริมเทคนิคการเลี้ยงสัตว์และเพิ่มสมรรถภาพการผลิตสัตว์ ณ บ้านเลขที่ 177/2 หมู่ที่ 8  ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีเกษตรกร เข้าร่วมอบรมรวมทั้งสิ้น 12 ราย

     ---------------------------------------

ข่าว/ด้านส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร

15112564 tile