เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Rss

A- A A+

#สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาครตรวจติดตามและแจ้งผู้ประกอบการร้านขายอาหารสัตว์ต่ออายุก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ#

    ---------------------------------------

    วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564

    นายชนินทร์ ทิพปภาสมิทธิ์ ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร มอบหมายให้ กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ พร้อมด้วยปศุสัตว์อำเภอเมืองสมุทรสาคร  เข้าตรวจติดตามสถานที่จำหน่ายอาหารสัตว์ในเขตพื้นที่อำเภอเมือง พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ประกอบการดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ

     ---------------------------------------

ข่าว/ด้านพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร

17112564 tile