เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Rss

A- A A+

 

 

#สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร ดำเนินการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร#

   ---------------------------------------

   วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564

   นายชนินทร์ ทิพปภาสมิทธิ์ ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร มอบหมายให้ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสมุทรสาคร ดำเนินการจัดฝึกอบรม ตามโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หลักสูตร การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเลี้ยงปศุสัตว์ เพื่อสร้างเสริมเทคนิคการเลี้ยงสัตว์และเพิ่มสมรรถภาพการผลิตสัตว์ ณ บ้านเลขที่ 12 หมู่ที่ 3 ตำบลบางโทรัด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีเกษตรกร เข้าร่วมอบรมรวมทั้งสิ้น 11 ราย

     ---------------------------------------

ข่าว/ด้านส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร

 

19112564 tile