เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Rss

A- A A+

 

 

จังหวัดสมุทรสาคร และคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทยลงพื้นที่รับทราบผลการดำเนินงานของสหกรณ์ กรุงเทพ จำกัด พร้อมทั้งรับฟังปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินกิจกรรมเกลือทะเลของเกษตรกรผู้ทำนาเกลือจังหวัดสมุทรสาคร

    ---------------------------------------

วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  พร้อมด้วย  นายชนินทร์ ทิพปภาสมิทธิ์  นายโอภาส เที่ยงงามดี เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกันต้อนรับนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย พร้อมด้วยนายชาญยุทธ์ หัวหน้าคณะทำงานเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาเกลือทะเลไทย (Ad Hoc) เจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการตรวจเยี่ยมหน่วยงานภาคี/เกษตรกร ครั้งที่ 2/2564 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของสหกรณ์ กรุงเทพ จำกัด และการเตรียมความพร้อมในการยื่นขอรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับนาเกลือทะเล (มกษ.9055-2562) พร้อมทั้งรับฟังปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินกิจกรรมเกลือทะเลของเกษตรกรผู้ทำนาเกลือจังหวัดสมุทรสาคร ณ สหกรณ์กรุงเทพ จำกัด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

     ---------------------------------------

ข่าว/ด้านส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร

 

20112564 tile