เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Rss

A- A A+

 

 #สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาครเข้าร่วมการอบรมฝึกปฏิบัติการผสมเทียม#

          ---------------------------------------

     วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2564    นายชนินทร์ ทิพปภาสมิทธิ์ ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสมุทรสาคร สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านแพ้ว และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอกระทุ่มแบน เข้าร่วมการอบรมฝึกปฏิบัติการผสมเทียม เรื่องการผสมเทียมโคเบื้องต้น เพื่อสร้างเสริมความรู้เกี่ยวกับการผสมเทียมและฝึกปฏิบัติในการผสมเทียมโค ณ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรี ตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

         ---------------------------------------

ข่าว/ด้านส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร

05122564 tile