เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Rss

A- A A+

 

"ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร เฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร และโรคระบาดที่สำคัญในฟาร์มสุกร"

วันที่ 9 ธ.ค. 2564   นายชนินทร์ ทิพปภาสมิทธิ์ ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร มอบหมายให้ นายสุกิจ ประทุมชัย  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร ลงพื้นที่เพื่อดำเนินงานกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร และโรคระบาดที่สำคัญในสุกรและหมูป่า ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร พร้อมให้ความรู้ในการป้องกันโรคในสุกรและมอบยาฆ่าเชื้อให้แก่เกษตรกรสำหรับพ่นฆ่าเชื้อภายในฟาร์ม

   จากการตรวจสอบพบว่ามีเกษตรกรเลี้ยงสุกร คงเหลือ จำนวน 2 ราย คือ

1. นายนพเก้า รัศมี เลี้ยงสุกร จำนวน 5 ตัว

2. นางนภาพร ปานเจริญ เลี้ยงสุกร จำนวน 25 ตัว

   และเกษตรกรเลิกเลี้ยงสุกร จำนวน 1 ราย คือ นายเจริญชัย ทองสุข 

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร

06122564 tile