เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Rss

A- A A+

 

#สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร ดำเนินการจัดฝึกอบรม “หลักสูตรพื้นฐานอาสาปศุสัตว์” ประจำปีงบประมาณ 2565#

          ---------------------------------------

วันที่ 24 ธันวาคม 2564

นายชนินทร์ ทิพปภาสมิทธิ์ ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ“หลักสูตรพื้นฐานอาสาปศุสัตว์” ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสมุทรสาคร และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านแพ้ว ร่วมกันเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้และฝึกปฏิบัติ ณ ห้องประชุมทับทิมจันทร์ เทศบาลตำบลหลักห้า อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร มีอาสาปศุสัตว์เข้าร่วมฝึกอยรม รวมทั้งสิ้น 20 ราย

ซึ่งมีวัตถุประสงค์ของโครงการ ดังนี้

1. เพื่อให้อาสาปศุสัตว์รายใหม่มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถช่วยงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้

2. เพื่อให้อาสาปศุสัตว์มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของกรมปศุสัตว์และของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการเป็นอาสาสมัครเกษตร ในโครงการต่างๆ อาทิ โครงการป้องกันกำจัดโรคระบาดสัตว์ การฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาดสัตว์ การเฝ้าระวังโรค ฯลฯ

3. เพื่อให้อาสาปศุสัตว์เป็นผู้ประสานงานการติดต่อสื่อสารระหว่างเกษตรกรกับเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์

     สำหรับประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ คือ อาสาปศุสัตว์จะสามารถเป็นผู้ประสานงานด้านปศุสัตว์ระดับหมู่บ้าน และสามารถเป็นแบบอย่างการเลี้ยงปศุสัตว์ในหมู่บ้านได้

         ---------------------------------------

ข่าว/ด้านส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร

14122564 tile