เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Rss

A- A A+

 

"ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร ตรวจรับรองสถานที่พักซากสัตว์"

วันที่ 24 ธันวาคม 2564   นายชนินทร์ ทิพปภาสมิทธิ์ ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วย นายสุกิจ ประทุมชัย  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับ นายจำลอง วรศรี ผู้อำนวยการส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 7 และ นายจักรพันธ์ ปุณะตุง สัตวแพทย์อาวุโส ด่านกักกันสัตว์เพชรบุรี ลงพื้นที่ดำเนินการตรวจรับรองสถานที่พักซากสัตว์ เพื่อขออนุญาตเข้าใช้งานการเคลื่อนย้ายซากสัตว์ภายในราชอาณาจักรทางระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบพิเศษ และเพื่อนำเข้า-นำออกนอกราชอาณาจักร ชื่อที่พักซากสัตว์ บริษัท แพนฟู้ด ่จำกัด  หมู่ 6 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร (กรณีขอต่ออายุ)  ผลการตรวจ เอกสารถูกต้องครบถ้วน คณะกรรมการมีมติต่ออายุเป็นเวลา 1 ปี

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร

15122564 tile