เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Rss

A- A A+

 

#สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร ออกหน่วยคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจำปีงบประมาณ 2565#
    ---------------------------------------
    วันที่ 29 ธันวาคม 2564
    นายชนินทร์ ทิพปภาสมิทธิ์ ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร มอบหมายให้  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านแพ้ว และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอกระทุ่มแบน ร่วมออกหน่วยคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ไตรมาส 1 ) ประจำปีงบประมาณ 2565  ณ วัดสวนส้ม ตำบลสวนส้ม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง เป็นประธานในพิธี 
     ซึ่งสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร ให้ห้บริการประชาชน ในพื้นที่อำเภอบ้านแพ้ว ดังนี้
      1. ให้ความรู้ทางวิชาการแก่เกษตรกร พร้อมแจกเอกสารวิชาการและเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ มีเกษตรกรใหความสนใจ และมารับบริการจำนวน 50 ราย
     2. ให้ความรู้เกษตรกร เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย  และบริการด้านลดจำนวนประชากรสุนัข-แมว ด้วยการผ่าตัดทำหมัน ให้กับสุนัขและแมว
      ผลการปฏิบัติงานต่างๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และได้รับความสนใจจากเกษตรกรในพื้นที่เป็นอย่างดี
     ---------------------------------------
ข่าว/ด้านส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร

 20122564 tile