เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Rss

A- A A+

 

"ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร ตรวจรับรองสถานที่พักซากสัตว์

         วันที่  13  มกราคม  2565 เวลา  10.30 - 14.00 น.  นายชนินทร์ ทิพปภาสมิทธิ์ ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยนายสุกิจ  ประทุมชัย หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงาน     ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับนายจักรพันธ์  ปุณะตุง  สัตวแพทย์อาวุโส ด่านกักกันสัตว์เพชรบุรี  และนายจักรวุติ  อ่อนแก้ว  สัตวแพทย์อาวุโส ด่านกักกันสัตว์ท่าเรือกรุงเทพฯ ลงพื้นที่ดำเนินการตรวจรับรับรองสถานที่พักซากสัตว์ เพื่อการบริโภคก่อนการเคลื่อนย้ายเข้าในหรือผ่านเขตปลอดโรคระบาด  และเพื่อการนำเข้า-ออกภายในราชอาณาจักร ชื่อที่พักซากสัตว์  บริษัท เดอะฟู้ดคอร์ปอเรชั่น จำกัด  (กรณีขอต่ออายุ) และบริษัทแปซิฟิค  ห้องเย็น จำกัด 

020165 tile