เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Rss

A- A A+

 

วันที่ 15 มกราคม 2565

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านแพ้ว ลงพื้นที่สำรวจจำนวนสุกร และเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร ในพื้นที่อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อจัดเก็บข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน  พร้อมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจกับเกษตรกรเกี่ยวกับโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF)

030165 tile