เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Rss

A- A A+

     

วันที่  1  ธ.ค   2563 นายบุญฤทธิ์  ทองสม ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร นายสุกิจ  ประทุมชัย นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ  ร่วมกับ นายเที่ยงสือ  สมควรดี  สัตวแพทย์อาวุโส  ด่านกักกันสัตว์เพชรบุรี  นายประพันธ์  นิลกำแหง  ด่านกักกันสัตว์ท่าเรือกรุงเทพฯ  ตรวจรับรองสถานที่พักซากสัตว์เพื่อการบริโภคก่อนการเคลื่อนย้ายเข้าในหรือผ่านเขตปลอดโรคระบาดและเพื่อการนำเข้าในราชอาณาจักรและเพื่อการส่งออกนอกราชอาณาจักรและปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาครเพิ่มมาตรการเข้มงวดการเฝ้าระวัง ป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร  (ASF)  ตรวจเก็บตัวอย่างเนื้อสุกรส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ

 

1263001 tile