เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Rss

A- A A+

     

#ถอดบทเรียน Smart Farmer ต้นแบบ ด้านการเลี้ยงนกกระทา(เลี้ยงนก 6,000 ตัวให้มีกำไรเดือนละ 30,000 บาท)#

   ---------------------------------------

   วันที่ 4 ธันวาคม 2563

   กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ พร้อมด้วยกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร ดำเนินการถอดบทเรียน Smart Farmer ต้นแบบ ด้านการเลี้ยงนกกระทา ในรูปแบบวีดีทัศน์ ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง(Smart Farmer) ณ ศูนย์เครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้านปศุสัตว์ นายปุณดิษฐ์ จาดสมุทร เลขที่ 12 หมู่ที่ 3 ตำบลบางโทรัด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร  ประเด็นที่น่าสนใจ คือ การเลี้ยงกระทา จำนวน 6,000 ตัว ให้ได้กำไรวันละ 1,000 บาท หรือ เดือนละ 30,000 บาท โดยใช้พื้นที่ในการเลี้ยงนกกระทาเพียง 50 ตารางวา เท่านั้น

     ---------------------------------------

ข่าว/ด้านส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร

 

 1263003 tile